Isikuandmete töötlemise üldtingimused

1. Üldsätted.

Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud AS K.G Knutsson, kes vastutab isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest. AS K.G. Knutsson (vastutav töötleja) ja meie omandis olevad Autoeksperdi kaubamärgi all olevad üksused („Autoekspert”, „meie”, „me”) teavad, kui tähtis on privaatsus meie klientidele, ning seetõttu püüame arusaadavalt selgitada, kuidas me Teie isikuandmeid kogume, kasutame, avalikustame, edastame ja talletame. Meie üksuste nimekiri ja kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel www.kgk.ee/andmekaitse ja www.autoekspert.ee/andmekaitse.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased reeglid, samuti meie volitatud andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise. Siiski peate Teie ise samuti kasutama meie e-teenuseid turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed, mida kasutate nende tarbimiseks, on turvatud. Te olete kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses enda seadme ja meie e-keskkondadega seotud paroole, salasõnu, kasutajatunnuseid või muid enda identifitseerimiseks kasutatavaid tunnuseid.

2. Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme?

Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teiega lepingute sõlmimise (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise) ning Teie ees lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil. Kombineerime Teilt saadud ja Teie kohta kogutud andmeid, mis on muu hulgas saadud erinevate toodete või teenuse tarbimisest, antud üldtingimustega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

Teie nõusolekul kasutame järgmisi andmeid:

 • Teie või Teie sõiduki registreerimiseks teenuse osutamiseks;
 • Teile soovitud teenuse või kauba pakkumiseks;
 • kohandatud sisu pakkumiseks ja soovituste andmiseks Teie varasemate tegevuste põhjal meie teenindustes/kauplustes;
 • reklaamimiseks, näiteks kohandatud reklaamide ja sponsorsisu pakkumiseks ning Teile sooduspakkumiste edastamiseks;
 • meie turu, klientide, toodete, reklaamikampaaniate ja teenuste hindamiseks ning analüüsimiseks, et aidata meil oma kliente paremini mõista, vajaduse korral läbi statistiliste protsesside, pakkumaks Teile kõige sobivamaid teadaandeid, teenuseid ja kasutuskogemust;
 • Teie arvamuse küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta ning kliendiküsitluste läbiviimiseks mõistmaks, kuidas inimesed meie teenuseid kasutavad, et saaksime neid täiustada ning arendada uusi tooteid ja teenuseid;
 • Teie sõidukile hooldusteenuste pakkumiseks;
 • auhinnavõistluste või reklaamikampaaniate korraldamiseks (seadusega lubatud määral);
 • muudel eesmärkidel Teie nõusolekul.

Meie soovitused põhinevad toodete ja teenuste andmetel, mida annate meile otse, läbi teenuste kasutamise ja toodete ostmise, meie veebisaitide sirvimise, või andmete,l mida me saame oma usaldusväärsetelt kolmandatelt isikutelt, et saaksime paremini oma kliente mõista. Kui kasutame usaldusväärseid kolmandaid isikuid oma andmebaasi rikastamiseks, siis tagame, et meie ja kolmandast isikust teenusepakkuja vahel oleks juriidiliselt kehtiv leping, mis kindlustab, et kombineeritud andmed on Teilt saadud seaduslikult.

3. Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid eelkõige kasutame?

Kogume Teiega lepingu sõlmimise või lepingu sõlmimise eelsete toimingute käigus Teilt järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • aadress;
 • telefoninumber;
 • e-post;
 • juhiloa number;
 • kujutis (nt juhiloa foto);
 • sõiduki VIN number;
 • mootorinumber;
 • registreerimisnumber.

Hilisema suhtluse ja lepingute täitmise käigus salvestame ka Teie kohta käiva lepingulise teabe (st info Teie tellimuste, lepingute, maksete, sõiduki ja sellega seotud tööde ja kahjujuhtumite ajaloo, saadetud kirjade ja teadete kohta jms). Vajadusel võime küsida Teilt täiendavaid andmeid või koguda andmeid avalikest andmebaasidest, näiteks juhiloa kehtivuse kontrollimiseks. Kui Te meile lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalikke andmeid ei esita või esitate valeandmeid, ei saa me Teiega lepinguid sõlmida või neid täita.

Võime Teiega lepingu sõlmimise, lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:

  kui tellite meilt toote või teenuse, küsime Teilt tellimuse töötlemiseks Teie nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamis- ja arveldusaadresse;

 • kui võtate ühendust meie meeskonnaga mõne toote või teenuse asjus, päringu tegemiseks või kaebuse esitamiseks, siis kogume Teilt andmeid seoses teenusega, mida Te AS K.G. Knutssonilt nõuate. Need kogutavad andmed sisaldavad Teie nime ja olenevalt Teie päringu olemusest võivad samuti sisaldada Teie kodust aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadress ja sõiduki andmeid;
 • Teiega suhtlemiseks lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses muude lepinguliste küsimustega. Näiteks võime saata Teile teateid hooldustööde valmimise kohta või arvete maksmise meeldetuletusi;
 • Teie taotlusel Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni edastamiseks;
 • lepingu sõlmimiseks (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks) või täitmiseks vajalike andmete edastamine teistele koostööpartneritele (tootjad, tarnijad, krediidiasutused, õigusnõustajad jne);
 • arvete koostamiseks ja saatmiseks ning meie raamatupidamise kohustuse täitmiseks;

4. Millal küsime Teilt nõusolekut?

Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides. Näiteks võime Teilt nõusolekut küsida järgmiste toimingute tegemiseks:

 • Teile e-posti või telefoni teel oluliste meeldetuletuste saatmine näiteks hoolduste ja rehvivahetuste kohta;
 • Teile e-posti või telefoni teel uudiskirjade, toodete ja teenuste pakkumiste ning õnnitluste saatmine. Uudiskirjad ja pakkumised võivad sisalda pakkumisi ka meie koostööpartneriteks olevatelt liisingu , järelmaksu ja kindlustuse pakkujatelt;
 • Teile e-posti teel tagasisideuuringute saatmine kas AS K.G. Knutsson poolt või uuringufirmade vahendusel.

Lisaks eeltoodule võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.

Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile andmekaitse@kgk.ee või andmekaitse@autoekspert.ee. Pöördumise käsitlemise järgselt me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

5. Kuidas me Teie andmeid veel võime kasutada?

Võime kasutada Teie andmeid ka alltoodud eesmärkidel ja viisil, muuhulgas, kui meil on selleks õigustatud huvi. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

 • Teie taotlusel (nt liisingu-, järelmaksu või kindlustuslepingu sõlmimiseks) võime edastada Teie andmeid oma koostööpartneriteks olevatele liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kes sel juhul töötlevad omakorda Teie andmeid Teiega lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Vajadusel võime koguda Teilt selleks täiendavaid andmeid.
 • Võime oma õigustatud huvi alusel Teie isikuandmeid töödelda seoses oma kliendibaasi haldamise ja analüüsiga turunduslikel või statistilistel eesmärkidel.
 • Võime edastada Teie andmeid muudele isikutele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
 • Meie üksustes on videovalve. Kui Te külastate meie esindusi, jääb Teie kujutis valvekaamerate salvestistele. Valvekaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi. Valvekaamerate eesmärk on meie töötajate ja klientide kaitse ning meie, meie töötajate ja klientide vara kaitse kadumise, hävimise või kahjustumise eest, kahju ennetamine ning kahju tekkimisel vastutavate isikute kindlakstegemine.

6. Kellel on veel Teie andmetele ligipääs?

Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele võivad Teie andmetele ligipääsu saada kõik meie üksused ning nende töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete täitmise käigus, samuti raamatupidamis-, IT-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused). Kõik meie üksused ning meie koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

7. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist) tekkida või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Oma isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.

8. Millised on Teie õigused?

Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme, taodelda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust. Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele või sõnumitele lisatud juhiseid. Samuti on Teil soovi korral õigus saada isikuandmed, mida Te olete meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile. Taotlustega pöörduge palun andmekaitse@kgk.ee või andmekaitse@autoekspert.ee poole. Kui Teil on pretensioone, kuidas me Teie andmeid kasutame, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

9. Tingimuste muutmine.

Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel ja AS K.G. Knutsson võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades vastava info www.kgk.ee/andmekaitse või www.autoekspert.ee/andmekaitse veebilehel.

Küsimuste või kaebuste korral võtke meiega ühendust:
AS K.G. Knutsson
Saeveski 12, Tallinn
andmekaitse@kgk.ee / andmekaitse@autoekspert.ee